هرچند که در حسن و ملاحت، فردی

از تو بنماند، در دل من دردی

او قهارت خواند و ما غفارت

آیا به کدام نام، خوش داری تو؟

زاهد نکند گنه، که قهاری تو

ما غرق گناهیم، که غفاری تو

آنگه ز تجلی رخت، بنمایم

نوری که به طور یافت پیغمبر تو

خواهم که علیرغم دل کافر تو

آیینهٔ اسلام نهم، در بر تو

دستی که پیاله ای ز دست تو گرفت

گر خاک شود، پیاله می روید از او

رویت که ز باده لاله می روید از او

وز تاب شراب، ژاله می روید از او

تو طاعت حق کنی به امید بهشت

رو رو! تو نه عاشقی، که مزدوری تو

ای عاشق خام، از خدا دوری تو

ما با تو چه کوشیم؟ که معذوری تو

مقراض به احتیاط زن، ای خادم

ترسم ببری، شهپر جبریل امین

تعداد ابیات منتشر شده : 510165