وجود آن جزو دان کز کل فزون است

که موجود است کل وین باژگون است

چه جزو است آنکه او از کل فزون است

طریق جستن آن جزو چون است

حق اندر کسوت حق بین و حق دان

حق اندر باطل آمد کار شیطان

کجا شهوت دل مردم رباید

که حق گه گه ز باطل می نماید

جز از حق می نیاید دلربایی

که شرکت نیست کس را در خدایی

درون حسن روی نیکوان چیست

نه آن حسن است تنها گویی آن چیست

ولی و شاه و درویش و توانگر

همه در تحت حکم او مسخر

چو در شخص است خوانندش ملاحت

چو در لفظ است گویندش بلاغت

گهی بر رخش حسن او شهسوار است

گهی با نطق تیغ آبدار است

به شهرستان نیکویی علم زد

همه ترتیب عالم را به هم زد

تعداد ابیات منتشر شده : 27723