دران وحدت دو عالم را شکی نیست

که موجود حقیقی جز یکی نیست

همه چیزی چو یکرنگست اینجا

اگر جمع آوری سنگست اینجا

اگر سنگی نیی نقش آر در سنگ

ببین آن نقشها یک رو و یک رنگ

هزاران نقش بر یک نحل بستند

ولی جز آن همه درهم شکستند

همی آن خانها هرگه که حل گشت

عدد شد ناپدید و یک عسل گشت

هزاران خانه در شهدست امّا

یقین دان کان طلسمست و معمّا

اگر روحی بود معیوب مانده

بماند همچنان محجوب مانده

مراتب کان در ارواحست جاوید

چو صد شمعست پیش قرص خورشید

اگر بر هر فلک صد گونه شمعند

برنگ آفتاب آن جمله جمعند

وگر تو آتش وگر برف بینی

همه قرآنست گر صد حرف بینیتعداد ابیات منتشر شده : 206512