تمامت انبیا رفتند ودیدند

در اینجا گه بکام خود رسیدند

یکی ذاتست بیرون از مکانم

ز بالای صفات جاودانم

یکی ذاتست جمله آشکاره

کنی اینجا توذات ما نظاره

ترا پیداست ذات ما بدین حرف

ولی روغن کجا گنجد در این ظرف

یکی ذاتست این دم تا بدانی

یکی جزء است آدم تا بدانی

نماند ما و من جز من در آفاق

تو باشی در یکی شبلی بکل طاق

در آن لحظه که جان درتن نماند

نماند ما و من جز من نماند

فراقت صورتست از دار دنیا

ولی در آخرت دیدار مولا

چنان باید که باشد اشتیاقت

بما تا نبود اینجا گه فراقت

چو سوی حضرت ما بازگردی

یقین آن لحظه صاحب راز گردی

تعداد ابیات منتشر شده : 508710