و غیر تقی یامر الناس بالتقی

طبیب یداوی الناس و هو مریض

بای خدیک تبدی البلی

وای عینیک اذا سالا

داری سر ما و گرنه دور از بر ما

ما دوست کشیم و تو نداری سر ما

خونریز بود همیشه در کشور ما

جان عود بود همیشه در مجمر ما

کَم مِن وجهٍ صَبیحٍ فی النّارِ یصیح

و کَم مِن امیرٍ هُناکَ اسیرُ

یفشون بینهم المودة والوفا

و قلوبهم محشوة بعقارب

ذهب الوفاء ذهاب امس الداهب

والناس بین مخایل و مآرب

لو کان رفضا حب آل محمد

فلیشهد الثقلان انی رافض

خدا یار تو باشد در دو عالم

چه مردانه درین ره میزنی دم

اگر خواهی که این معنی بدانی

فتوت نامهٔ عطار خوانی

تعداد ابیات منتشر شده : 27693