مرا امروز از تو بر وصال است

که امروز یقین روز وصالست

وصال امروز از تو یافتستم

ز جان نزد تو من بشتافتسم

تمامت وصل میخواهم ز دیدار

که بنمائی مرا آری پدیدار

ازین شیوه که بنمودی تو امروز

منم در واصلی یک ذره پیروز

بدانستم ز اول ذات پاکت

بدانستم در آخر زین چه باکت

نداند جوهر تو جز تو جانا

که هستی جوهر اندر بود الّا

تو بحر جوهری و ایشان صدف وار

توئی جوهر یقین در جمله اسرار

تو دریائی و ایشان جمله قطره

تو خورشیدی و ایشان جمله ذره

تو بیش از جملهٔ از جملگی گم

همانا قطرهٔ تو بود قلزم

منت میدانم اینجا اول کار

ببازی برنگفتم عین گفتار

تعداد ابیات منتشر شده : 510165