ساخت آنگه یکی بیوگانی

هم بر آئین و رسم یونانی

هرچه یابی وزان فرومولی

نشمرند از تو آن ببشکولی

زان گشاید فقع که بگشادی

زان نمایذ ترا که بنمادی

لاله از خون دیده آغشته

متحیر بماند و سرگشته

بندیان داشت بی زوار و پناه

برد با خویشتن بجمله براه

کار زرگر به زر شود بر راه

زر به زرگر سپار و کار بخواه

با غلامان و آلت شکره

کرد کار شکار و کار سره

چون همی شد بخانه آماده

دید مردی براه استاده

منظر او بلند چون خوازه

هر یکی زو بزینت تازه

گفت بر پرنیان ریشیده

طبل عطار شد پریشیده

تعداد ابیات منتشر شده : 510165