ساخت آنگه یکی بیوگانی

هم بر آئین و رسم یونانی

هرچه یابی وزان فرومولی

نشمرند از تو آن ببشکولی

زان گشاید فقع که بگشادی

زان نمایذ ترا که بنمادی

لاله از خون دیده آغشته

متحیر بماند و سرگشته

بندیان داشت بی زوار و پناه

برد با خویشتن بجمله براه

کار زرگر به زر شود بر راه

زر به زرگر سپار و کار بخواه

با غلامان و آلت شکره

کرد کار شکار و کار سره

چون همی شد بخانه آماده

دید مردی براه استاده

منظر او بلند چون خوازه

هر یکی زو بزینت تازه

گفت بر پرنیان ریشیده

طبل عطار شد پریشیده

 • جستجوی باغ در همه ی آثار
 • جستجوی هیچ اگر سایه پذیرد منم آن سایه هیج در جامی
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی مرغ سحر در سعدی
 • جستجوی انتظار در اوحدی
 • جستجوی عطار در عطار
 • جستجوی حدیث در حافظ
 • جستجوی آرزو در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی دوستان در مولوی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508710