ثنا گوی خود سلک مدح ترا

هم از لفظ تو بر گزیند درر

ایا امر تو رسته اندر قضا

ایا قدر تو بسته اندر قدر

بعصیان دروگر کسی بنگرد

شود مژه در چشم او نیشتر

چو مایه برند از کفش زرّ و سیم

کفش کان سیمست یا کان زر

چو ماران ضحاک تیرش همی

نخواهد غذا جز همه مغز سر

پذیره شود جود او پیش آن

که دیبا برون آرد از شوشتر

نشستست رایش بجای خرد

گرفتست عزمش نشان ظفر

ملک نصر بن ناصر الدین کزو

جهان پر هنر شد ، هنر پر عبر

نگاهم که دارد ز بیداد او

مگر خدمت خسرو دادگر

بتیمار او سال و مه مانده ام

ز دل گشته نومید و جان در خطر

تعداد ابیات منتشر شده : 27693