نبیره فریدن و پور پشنگ

بورد با او مرا نیست ننگ

ز آورد چندین بگوید همی

مگر دخمهٔ شیده جوید همی

بچاره چنین از کف ما بجست

نماید که بر تخت ایران نشست

که این ترک بدساز مردم فریب

نبیند همی از بلندی نشیب

ز گوینده بشنید خسرو پیام

چنین گفت با پور دستان سام

نمانم که یک تن بپیچد ز درد

دگر بیند از باد خاک نبرد

تو با خویش و پیوند مادر مکوش

بپرهیز وز کینه چندین مجوش

اگر من شوم کشته بر دست تو

ز دریا نهنگ آورد شست تو

یکی رزمگاهی گزین دوردست

نه بر دامن مرد خسروپرست

تو فرزندی و شاه ایران توی

برزم اندرون چنگ شیران توی

 • جستجوی برگ عیشی به گور خویش بفرست در سعدی
 • جستجوی مرد در حافظ
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی مست در همه ی آثار
 • جستجوی حدیث در حافظ
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی حاصل عمر در همه ی آثار
 • جستجوی کوثر در همه ی آثار
 • جستجوی قصه گوی معروف در اوحدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 509490