شب آخر شد از جهان شب من

که نگرددش روز پیرامن

باد فرخنده عید بر تو و باد

از تو مقبول طاعت رمضان

رتبت جاه تو سپهر محل

سطوت بأس تو زمانه توان

تو گشاده دهان به حل و به عقد

دهر در مدح تو گشاده دهان

تو میان بسته پیش تخت ملک

پیش تو روزگار بسته میان

با طرب خیز و با نشاط نشین

در شرف پای و در بزرگی مان

همه ساله ز بخت یاری بین

همه مدت به کام دولت ران

چرخ را بی خلاف محکم باد

در وفاق هوای تو پیمان

تا بود متفق ز هفت انجم

در تن این مختلف چهار ارکان

داد شادی بده به جام نبید

باز داد از لب بتان بستان


 • جستجوی راح در حافظ
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی هر گه که تو نعل اسب دیگران بندی در همه ی آثار
 • جستجوی خداوندا جوانیم در فایز
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288281