ناگه بر این ستام مرصع

گردون کشد جلال مذهب

پر نیش عقربم همه زنده

از انتظار . . . عقرب

پیچان به پس و پیش چو لبلاب

گردان به چپ و راست چو کوکب

آن کوه را چو ابر مهیا

وآن دشت را چو باد مجرب

در کردهای او هم دارم

در زیر ران هیونی اشهب

اندر مضا شهابم گویی

چون چرخ پوشد سلب مسلب

چونانکه به بینم از دور

. . .

بازم قضا فکند چو صرصر

ناکام در مسالک مسبب

چون صدر تو که یابد مقصد

از جود تو نشسته مرتب

روحی ز عیب و نقص منزه

عقلی به ذات و عرض مهذبتعداد ابیات منتشر شده : 375466