همیشه تا فلک آبگون همی گردد

گهی بسان رحا گه حمایل و دولاب

کنون همی دمد ای شاه صبح نصرت و فتح

هنوز اول صبح است خسروا مشتاب

شهی که ایزد صاحبقرانش خواهد کرد

چنین که ساخت ز اول بسازدش اسباب

نصیب دولت و ملت ز خویشتن داری

درست کردی بر خویشتن همه القاب

تو سیف دولتی و عز ملتی که تو را

صنیع خویش به نامه خلیفه کرد خطاب

چنین طریق ز شاهان کرا بود که تراست

به حلم و عفو درنگ و به جنگ و جود شتاب

ز بس امان که نبشتند از تو شاهان را

ز کار ماند شها دست و خامه کتاب

کدام کشور کش نه ز دست تست امیر

کدام خسرو کش نه ز دست تست مآب

به رزم آتش افروخته است خنجر تو

به پیش آتش افروخته که دارد تاب

ببارد ابر و جهد برق تا پدید آرد

ز خون دشمن بر خاک لاله سیراب

تعداد ابیات منتشر شده : 59300