همه اندر ثنای من یک لفظ

همه اندر هوای من یکسان

کافرم کافرم گر اندیشم

نعمت وافر تو را کفران

این که گفتم همه حقیقت گیر

اینکه گویم همه مجاز مدان

عاجزم در ثنات گرچه مراست

لفظ سحبان و معنی حسان

ناتوان گشته بودم از محنت

مر مرا دولت تو داد توان

مرده بودم تو کردیم زنده

از پس فضل و رحمت یزدان

در بزرگی همی کشم دامن

بر کشیده سر از همه اقران

برگشادی به یک سخن بر من

در اقبال مجلس سلطان

از فراوان مکارم تو رسید

کسوت من به اطلس و برکان

تو رسانیدیم به جاه بلند

تو رهانیدیم ز بند گران


 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561