ای خداوندی که روز خشم تو از خشم تو

در جهد آتش به سنگ آتش و آتشزنه

یا به منقار زجاجی برکند طاووس نر

پرهای طوطیان از طوطیان وقت چنه

راست پنداری بلورین جامهای چینیان

بر سر تصویر زنگاری و بند آینه

بر سرانگشت معشوقان نگر سبزی حنا

بر سر انگشت سبزی بر سر و سبزش نه

اورمزد و بهمن و بهمنجنه فرخ بود

فرخت باد اورمزد و بهمن و بهمنجنه

رسم بهمن گیر و از نو تازه کن بهمنجنه

ای درخت ملک! بارت عز و بیداری تنه

بقاش باد و دولت همیشگی

رسیده در حسود او بلای او

الا که تا برین فلک بود روان

شجاع او و حیةالحوای او

«اماصحا» به تازیست و من همی

به پارسی کنم اما صحای او

طبیعت منست گاه شعر من

جمیله و شه طباطبای او

تعداد ابیات منتشر شده : 76907