ز شکر اوست مروه و صفای من

ز فضل اوست مروه و صفای او

فصاحتم چو هدهدست و هدهدم

کجا رسد به غایت سبای او

خلیج مغربی هزیمه ای شود

اگر نه جود او شود سقای او

نه در جهان جلال، چون جلال او

نه هیچ کبریا چو کبریای او

که کرد، جز خدای عز اسمه

رضا رضای او، قضا قضای او

به جایگاه عزم، عزم عزم او

به جایگاه رای، رای رای او

مدبری که سنگ منجنیق را

بدارد اندرین هوا دهای او

به مجلس خدایگان بی کفو

که نافریده همچو او خدای او

رسیده من به انتهای بادیه

به انتها رسیده هم عنای او

قمر بسان چشم دردگین شود

سپیده دم شود چو توتیای او

 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی مشوش در همه ی آثار
 • جستجوی تنهایی در همه ی آثار
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی نفس در عبید زاکانی
 • جستجوی فال در حافظ
 • جستجوی پای در امیرخسرو دهلوی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 76892