مستند مخالفان ز هشیاری تو

بخت همه خفته شد ز بیداری تو

ای کرده سپاه اختران یاری تو

فخرست جهان را به جهانداری تو

شد روشنی از روز و سیاهی ز شبم

اکنون نه شبم شبست و نه روزم روز

تاریک شد از مهر دل افروزم روز

شد تیره شب، از آه جگر سوزم روز

هر بنده که هست بی کمال تو مباد

خورشید جهان تویی، زوال تو مباد

دولت همه ساله بی جلال تو مباد

همت همه ساله بی جمال تو مباد

هر سکه که هست جز به نام تو مباد

هر خطبه که هست جز به بام تو مباد

هر کار که هست جز به کام تو مباد

هر خصم که هست جز به دام تو مباد

از نکوکاران و ز فرخ بنیادان

در خطش از ری تا ساحت عبادان

شده با فر و بها زو شرف و سودد

در او معبد خلق و کرمش مقصدتعداد ابیات منتشر شده : 292199