این رسولان ضمیر رازگو

مستمع خواهند اسرافیل خو

گر هزاران طالب اند و یک ملول

از رسالت باز می ماند رسول

شمع از برق مکرر بر شود

خاک از تاب مکرر زر شود

بر ملولان این مکرر کردنست

نزد من عمر مکرر بردنست

تا قیامت گر بگویم زین کلام

صد قیامت بگذرد وین ناتمام

بس محال از تاب ایشان حال شد

نحس آنجا رفت و نیکوفال شد

ماهیان قعر دریای جلال

بحرشان آموخته سحر حلال

واندرین یم ماهیان پر فن اند

مار را از سحر ماهی می کنند

مکرشان گر خلق را شیدا کند

هم ز دریا تاسه شان رسوا کند

لیک در که مارهای پر فن اند

اندرین یم ماهییها می کنندتعداد ابیات منتشر شده : 373712