جز به دست خود مبرم پا و سر

که ازین دستم نه از دست دگر

گر شدم در راه حرمت راه زن

آمدم ای مه به شمشیر و کفن

تا زبانم چون ترا نامی نهد

چشم ازین دیده گواهیها دهد

زان چنین بی خردگی کردم گزاف

تا زنم با دشمنان هر بار لاف

این جهان هم چون خرابست و تو گنج

گر تفحص کردم از گنجت مرنج

امتحان چشم خود کردم به نور

ای که چشم بد ز چشمان تو دور

انبیا را امتحان کرده عدات

تا شده ظاهر ازیشان معجزات

تو منی من خویشتن را امتحان

می کنم هر روز در سود و زیان

آفتابی نام تو مشهور و فاش

چه زیانست ار بکردم ابتلاش

من همی دانستمت بی امتحان

لیک کی باشد خبر هم چون عیانتعداد ابیات منتشر شده : 407782