لیک جان در عقل تاثیری کند

زان اثر آن عقل تدبیری کند

عقل از جان گشت با ادراک و فر

روح او را کی شود زیر نظر

نص وحی روح قدسی دان یقین

وان قیاس عقل جزوی تحت این

چون نیابد نص اندر صورتی

از قیاس آنجا نماید عبرتی

مجتهد هر گه که باشد نص شناس

اندر آن صورت نیندیشد قیاس

بل عقول ماست سایه های او

می فتد چون سایه ها در پای او

بلک بیرون از افق وز چرخها

بی مکان باشد چو ارواح و نهی

می پرد چون آفتاب اندر افق

با عروس صدق و صورت چون تتق

علت اولی نباشد دین او

علت جزوی ندارد کین او

چون دوم بار آدمی زاده بزاد

پای خود بر فرق علتها نهادتعداد ابیات منتشر شده : 373712