آفتاب نیر ایمان شیخ

گر نماید رخ ز شرق جان شیخ

گفتن ذره مرادی دان خفی

محرم دریا نه ای این دم کفی

ذره نبود جز حقیری منجسم

ذره نبود شارق لا ینقسم

این به حیله آب و روغن کردنیست

این مثلها کفو ذرهٔ نور نیست

کفر صرف اولین باری نماند

یا مسلمانی و یا بیمی نشاند

آنک ایمان یافت رفت اندر امان

کفرهای باقیان شد دو گمان

یک ستاره در محمد رخ نمود

تا فنا شد گوهر گبر و جهود

چون خیالی در دل شه یا سپاه

کرد اندر جنگ خصمان را تباه

هم چو ز آتش ذره ای در بیشه ها

اندر آن ذره شود بیشه فنا

قطره ای ز ایمانش در بحر ار رود

بحر اندر قطره اش غرقه شود

 • جستجوی حکیم نزاری در حافظ
 • جستجوی صنم در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی مژگان در همه ی آثار
 • جستجوی که تمکین اورنگ شاهی از اوست در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 504887