از مرد خرد بپرس، ازیرا

جز تو به جهان خردوران هند

در کار چو گشت بر تو مشکل

عاجز مشو و مباش خرسند

بر فعل چو زهر، نیست پازهر

جز قول چو نوش پخته با قند

بزدای به عذر زنگ کینه

جز عذر درخت کین که بر کند؟

بر گردن یار خود منه طوق

گر یار تو خواندت خداوند

از خندهٔ یار خویش بندیش

آنگاه به یار خویش برخند

زیرا که به تیر ماه جو خورد

هر کو به بهار جو پراگند

آن گوی مرا که دوست داری

گر خلق تو را همان بگویند

از نام بد ار همی بترسی

با یار بد از بنه مپیوند

گنده است دروغ ازو حذر کن

تا پاک شود دهانت از گند


 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی گذر عمر در همه ی آثار
 • جستجوی فال در حافظ
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی شفا در همه ی آثار
 • جستجوی سخن سر به سر موبدان را بگوی در فردوسی
 • جستجوی آب در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 251670