بیرون برد از سر بدان مفتعلی

شمشیر خداوند معدبن علی

با گشت زمان نیست مرا تنگ دلی

کایزد به کسی داد جهان سخت ملی

کیوان کردست و ما شکاریم همه

واندر کف آز دلفگاریم همه

ارکان گهرست و ما نگاریم همه

وز قرن به قرن یادگاریم همه

تا در صفتیم در مماتیم همه

چون رفت صفت عین حباتیم همه

تا ذات نهاده در صفائیم همه

عین خرد و سفرهٔ ذاتیم همه

اجلال تو را ضؤ سماکی افگند

اعدای تو را سوی مغاکی افگند

کیوان چو قران به برج خاکی افگند

زاحداث زمانه را به پاکی افگند

که نمیرند جمله باخطران

تا تو، ای بی خطر، خطیر شوی

جهد آموختن بباید کرد

گرت باید که بی نظیر شوی

 • جستجوی صراف در همه ی آثار
 • جستجوی عار چون داری در خاقانی
 • جستجوی مذاق در همه ی آثار
 • جستجوی دعا در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی بہر طفل خود در مولوی
 • جستجوی درون در مولوی
 • جستجوی ابروی در حافظ
 • جستجوی حکیم نزاری در حافظ
 • جستجوی رقیب در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165