چو آمد ز ما آنچه کردیم رای

تو نیز آنچه گفتی بیاور بجای

بیا تا ببینی و باور کنی

به خونش سم بارگی ترکنی

به یک زخم کردیم کارش تباه

سپردیم جانش به فتراک شاه

ز دارا سر تخت پرداختیم

سرتاج اسکندر افراختیم

که آتش ز دشمن برانگیختیم

به اقبال شه خون او ریختیم

کشنده دو سرهنگ شوریده رای

به نزد سکندر گرفتند جای

برنجد تن نازک از درد و داغ

چه خویشی بود باد را با چراغ

درخت کیانی درآمد به خاک

بغلطید در خون تن زخمناک

درافتاد دارا بدان زخم تیز

ز گیتی برآمد یکی رستخیز

زدندش یکی تیغ پهلو گذار

که از خون زمین گشت چون لاله زار

 • جستجوی دشت در همه ی آثار
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در حافظ
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی مادر در همه ی آثار
 • جستجوی برو در همه ی آثار
 • جستجوی می دارمت در همه ی آثار
 • جستجوی نوشته در حافظ
 • جستجوی ماه در حافظ
 • جستجوی رها در همه ی آثار
 • جستجوی شمع در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 504917