چونکه میدان بر اژدها شد تنگ

شه درآمد به اژدها چو نهنگ

بدو نوک سنان سفته شاه

سفته شد چشم اژدهای سیاه

هردو چشمه در آن دو چشم نشست

راه بینش برآفرینش بست

اژدها دیده باز کرده فراخ

کآمد از شست شاه تیر دو شاخ

در کمان سپید توز نهاد

بر سیاه اژدها کمین گشاد

از میان دو شاخهای خدنگ

جست مقراضه فراخ آهنگ

من و انصاف گور و دادن داد

باک جان نیست هرچه بادا باد

گفت اگر گویم اژدهاست نه گور

زین خیانت خجل شوم در گور

خواند شه را که دادگر داند

کز ستمگاره داد بستاند

شد یقینش که گور غمدیده

هست ازان اژدها ستمدیده


 • جستجوی شرف در همه ی آثار
 • جستجوی نیکی در فردوسی
 • جستجوی گاهی راست در جامی
 • جستجوی زلف در عراقی
 • جستجوی دوستان در مولوی
 • جستجوی زلف در عنصری
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی خدا در شهریار
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 414975