به حمله جان عالم را بسوزند

به ناوک چشم کوکب را بدوزند

چو باشد وقت زور آن زورمندان

کنند از شیر چنگ از پیل دندان

بخوبی در جهان یاری ندارند

به گیتی جز طرب کاری ندارند

ز برقع نیستشان بر روی بندی

که نارد چشم زخم آنجا گزندی

گهی بر خرمن مه مشک پوشند

گهی در خرمن گل باده نوشند

همه آراسته با رود و جامند

چو مه منزل به منزل می خرامند

بخوبی هر یکی آرام جانی

به زیبائی دلاویز جهانی

ز مهتر زادگان ماه پیکر

بود در خدمتش هفتاد دختر

پریرویان کزان کشور امیرند

همه در خدمتش فرمان پذیرند

شکر لفظان لبش را نوش خوانند

ولیعهد مهین بانوش دانند

تعداد ابیات منتشر شده : 59345