زن گر نه یکی هزار باشد

در عهد کم استوار باشد

چون ناوردت به سالها یاد

زو یاد مکن چه کارت افتاد

چون او ز تو دور شد به فرسنگ

تو نیز بزن قرابه بر سنگ

کارش همه بوسه و کنار است

تو در غم کارش این چه کار است

باشد همه روزه گوش در گوش

با شوهر خویشتن هم آغوش

و او خدمت شوی را بسیچید

پیچید در اوی و سر نه پیچید

دادند به شوهری جوانش

کردند عروس در زمانش

چون خرمن خود به باد دادت

بد عهد شد و نکرد یادت

شد دشمن تو ز بی وفائی

خود باز برید از آشنائی

آن دوست که دل بدو سپردی

بر دشمنیش گمان نبردی


 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی انتظار در حافظ
 • جستجوی یکبار در عراقی
 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • جستجوی شاهوش در حافظ
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 361617