در ره مرگ باشدش همراه

هادی لااله الاالله

چون به عزم رحیل زین منزل

به حریم فنا کشد محمل

در امان دار پیش آن مولی

تا نبیند عقوبت عقبی

حشر او با رسول کن یا رب

این دعا را قبول کن یا رب

نظری جانب هلالی کن

دلش از مهر غیر خالی کن

به رسولی که نعت اوست کلام

سیدالمرسلین علیه سلام

به سفرکردگان عالم خاک

کز جهان رفته اند با دل چاک

به نوازندگان عالم گل

که هنوز ایمن اند از غم گل

به اسیران و زاری ایشان

به غریبان و خواری ایشان

به سلاطین مسند تحقیق

یالکان مسالک توفیق

تعداد ابیات منتشر شده : 510165