راستست این سخن درین چه شکست؟

بلکه جایش همیشه بر فلکست

گر بدی گوهری ورای سخن

آن فرود آمدی به جای سخن

که سخن ز آسمان فرود آمد

سخن از گنبد کبود آمد

نکته دانی در سخن سفته است

سخنی چند در میان گفته است

سخن خوش حیات جان و تنست

دم عیسی گواه این سخنست

این سخن گر نه در میان بودی

آدمی نیز بی زبان بودی

سر کس را کسی چه دانستی؟

راز گفتن کجا توانستی؟

گر نبودی سخن چه گفتی کس؟

در معنی چگونه سفتی کس؟

گوهر حقهٔ دهان سخنست

جوهر خنجر زبان سخنست

همه سرها فدای او بادا

همه شاهان گدای او باداتعداد ابیات منتشر شده : 288239