ز زنگبار عدم تا کنون برون نامد

بنیک بختی چون مسندت سیاه دگر

ز خاک کفش تو آنکس که تاج سر سازد

زمان زمان ز شرف بر نهد کلاه دگر

زهی سپهر پناهی که فضل و دانش را

نماند جز در تو در جهان پناه دگر

بر من از روزگار جور بسیست

نهم این نیز هم بر آن دگر

هنر و فضل و شعر یکسونه

هستم آخر چو آن خران دگر

در سرای توصد گران بیشند

بر سرش گیر یک گران دگر

بر فلک گر چه ماه و خورشیدند

نیز هستند اختران دگر

نه هر آنکس که چاکریّ تو یافت

رفت در خون چاکران دگر؟

سر فرازا چرا رها کردی

رسم و آیین سروران دگر؟

همی گردد مرا در سرکه امسال

ستانم جبّه و دستار بر سر

 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی نه سیم نه دل نه یار داریم در همه ی آثار
 • جستجوی دست طمع چو پيش كسان ميكني دراز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474629