سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی آتش در عنصری
 • جستجوی زلف در عراقی
 • جستجوی ذکر لب تو طعم شکر در دهان دهد در سعدی
 • جستجوی یار در حافظ
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی هدیه در همه ی آثار
 • جستجوی عمر برف است و افتاب تموز در سعدی
 • جستجوی دگر گوزگانان فرخنده جای در فردوسی
 • جستجوی زور در همه ی آثار
 • جستجوی تیر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165