سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گویی که مهست در سراپرده قوس

چون روی تو در برج کمان بنماید

فروغ لاله مگر عکس روی شیرین است

که گرد کوه برآمد به دیدن فرهاد

ما به امید تو از راه دراز آمده ایم

سر مگردان که چو زلفت همه سرگردانیم

بپوش روی که صورت نگار چین ببرد

نمونه ای که نگارند از آن کنار کنار

بخورد خاک درت روی خاک خورده من

چرا به غور رخ خاک خورد من نرسی

تا شود پروانه شمع رخت ابن حسام

روی سوی روشنایی چون سمندُر می کنم

زان روی با بنفشه مرا هست الفتی

کان شیفته چو زلف تو پشت دوتاه داشت

کوته نظران در طلب حور و قصورند

من روی توجُّه بسر کوی تو دارم

هرچند تو بی نیازی از ما ما هم

بر خاک در تو روی بر خاک نیاز

تکیه بر گردش دور قمری نتوان کرد

رخصتی ده که به روی تو نگاهی بکنیم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165