سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر چه درگه یار از نیاز مستغنی است

تو بر مدار سر از خاک آستان نیاز

روی نیاز ما و در بی نیاز دوست

چشم امید ما و نثار غبار دوست

نیاز و زاری ابن حسام کی بپذیرند

گرم به شب غرض از ناله سحر تو نباشی

ماییم و آستانه عشق و سر نیاز

تا خواب خوش که را برد اندر کنار دوست

بیار می که چو حافظ هزارم استظهار

به گریه سحری و نیاز نیم شبیست

نیازمند بلا گو رخ از غبار مشوی

که کیمیای مراد است خاک کوی نیاز

به ناز خویش مبین در نیاز من بنگر

که روزگاربسی چون من و تو دارد یاد

زهّاد و عُجب و گوشه ی محراب وکار خویش

ما و نیاز قبله ی ابروی یار خویش

بی نیازی از نیاز ما چه استغناست این

جور کم کن بر دلم کآخر نه از خاراست این

هرچند تو بی نیازی از ما ما هم

بر خاک در تو روی بر خاک نیاز

تعداد ابیات منتشر شده : 504917