سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ایام فراق چون به سرآمده است

من نیز به سوی تو به سر می آیم

بنگر به جهان سر الهی پنهان

چون آب حیات در سیاهی پنهان

هر شعلهٔ آرزو که از جان برخاست

چون پارهٔ آبگینه در سینه شکست

من همچو زمردم عدو چون افعی

در دیدهٔ من نظر کند گردد کور

بر نقطه روانیم کنون چون پرگار

در آخر کار سر بهم باز آریم

در دایرهٔ اهل وفا چون پرگار

گر سر بنهند پای بیرون ننهند

سر دل خویش را چه گویم با تو

چون عالم سر و الخفیات تویی

خورشید تویی به ذره من مانندم

چون ذره به خورشید همی دانندم

سقای سحاب را بفرما از لطف

تا آب زند بر سر این مشتی خاک

من بعد من و شکستگی بر در دوست

چون دوست دل شکسته میدارد دوست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165