سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تعلیم ز اره گیر در امر معاش

نیمی سوی خود می کش و نیمی می پاش

مجنون و پریشان توام دستم گیر

سرگشته و حیران توام دستم گیر

گفتم که: دلم، گفت: کبابی کم گیر

گفتم: چشمم، گفت: سرابی کم گیر

ای فضل تو دستگیر من، دستم گیر

سیر آمده ام ز خویشتن، دستم گیر

گفتم: جانم، گفت: که در عالم عشق

بسیار خرابست، خرابی کم گیر

از تو همه رحمتست و از من تقصیر

من هیچ نیم همه تویی دستم گیر

خواهی که ترا چو تاج بر سر دارند

دست همه گیر و خاک پای همه باش

هر بی سر و پا چو دستگیری دارد

من بی سر و سامان توام دستم گیر

تا چند کنم توبه و تا کی شکنم

ای توبه ده و توبه شکن، دستم گیر

گفتم به خط تو جانب ما را گیر

آن هم طرف روی نکوی تو گرفت

تعداد ابیات منتشر شده : 510165