سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در راه یگانگی نه کفرست و نه دین

یک گام زخود برون نه و راه ببین

جهدی بکنم که دل زجان برگیرم

راه سر کوی دلستان برگیرم

عاشقی خواهی که تا پایان بری

بس که بپسندید باید ناپسند

الله تویی وز دلم آگاه تویی

درمانده منم دلیل هر راه تویی

در راه نگار کشته باید گشتن

و آنگاه نگار را خبر باید کرد

دردا که درین سوز و گدازم کس نیست

همراه درین راه درازم کس نیست

در کوی تو زان خانه گرفتم که مباد

آزرده شود خیالت از دوری راه

در شب تاریک برداری نقاب از روی خویش

مرد نابینا ببیند بازیابد راه را

در راه طلب محرم رازم گردان

زان ره که نه سوی تست بازم گردان

ای جان جهان تو راه اسلام گزین

با مار سیه نشین و با ما منشین

تعداد ابیات منتشر شده : 510165