سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پل بر زبر محیط قلزم بستن

راه گردش به چرخ و انجم بستن

گر طالب راه حق شوی ره پیداست

او راست بود با تو، تو گر باشی راست

آگاه بزی ای دل و آگاه بمیر

چون طالب منزلی تو در راه بمیر

اینک سر کوی دوست اینک سر راه

گر تو نروی روندگان را چه گناه

راه تو بهر روش که پویند خوشست

وصل تو بهر جهت که جویند خوشست

چندت گفتم که دیده بردوز ای دل

در راه بلا فتنه میندوز ای دل

گر آنچه بگفته ای به پایان نبری

گر شیر شوی زدست ما جان نبری

ای راهزن از دور مکافات بترس

راهی که زنی ترا همان راه زند

گرچه ز دلم هزار خورشید بتافت

آخر به کمال ذره ای راه نیافت

هر چند که جان عارف آگاه بود

کی در حرم قدس تواش راه بود

تعداد ابیات منتشر شده : 510165