سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گر طالب راه حق شوی ره پیداست

او راست بود با تو، تو گر باشی راست

هر چند که جان عارف آگاه بود

کی در حرم قدس تواش راه بود

اینک سر کوی دوست اینک سر راه

گر تو نروی روندگان را چه گناه

راه تو بهر روش که پویند خوشست

وصل تو بهر جهت که جویند خوشست

پل بر زبر محیط قلزم بستن

راه گردش به چرخ و انجم بستن

ای راهزن از دور مکافات بترس

راهی که زنی ترا همان راه زند

ور حسن تو یک جلوه کند بر عارف

از راه حقیقت به مجاز آید باز

گرچه ز دلم هزار خورشید بتافت

آخر به کمال ذره ای راه نیافت

ای جان جهان تو راه اسلام گزین

با مار سیه نشین و با ما منشین

گر آنچه بگفته ای به پایان نبری

گر شیر شوی زدست ما جان نبری

تعداد ابیات منتشر شده : 510165