سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو اشک درد نمایی ، چو مهر دلسوزی

چو بخت دوست فروشی ، چو چرخ کینه وری

ز درد ناله کند بر تن یلان جوشن

ز بیم نوحه کند برسر گوان مغفر

دولت تو ملک سازد ، هیبت تو صف درد

پادشاه ملک سازی ، شهریار صفدری

تعداد ابیات منتشر شده : 502039