سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گیاها بد از خون تبرخون شده

دل خاره زیر تبر خون شده

چنان رود خون بُد که بر کوه و دشت

سوار آشناوار بر خون گذشت

ز خون جگر بسته بر دیده یون

گشاده چو اکحل رگ از نیزه خون

ز خون از در و دشت بنشت گرد

شنا بُرد در خون همی اسپ و مرد

پر از خشم شد مغز و پر کینه دل

ز دل خاست خون و ز خون خاست گل

گزارندهٔ خنجر سرفشان

فشانندهٔ خون گردنکشان

بفرمود خون همه ریختن

وزیشان گل باره انگیختن

شگفتیست جویان خون آمده

ز دریای خاور برون آمده

دمان اژدهاییست ریزنده خون

سر و دست سیصد هزارش فزون

ز زخمش همه خستگانیم و زار

نهانیم خون لیک درد آشکار

تعداد ابیات منتشر شده : 504827