سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز خون جگر بسته بر دیده یون

گشاده چو اکحل رگ از نیزه خون

ز خون از در و دشت بنشت گرد

شنا بُرد در خون همی اسپ و مرد

پر از خشم شد مغز و پر کینه دل

ز دل خاست خون و ز خون خاست گل

گزارندهٔ خنجر سرفشان

فشانندهٔ خون گردنکشان

بفرمود خون همه ریختن

وزیشان گل باره انگیختن

ز زخمش همه خستگانیم و زار

نهانیم خون لیک درد آشکار

گرفتن ره دشمن اندر گریز

مفرمای و خون زبونان مریز

همی رفت هر کشتیی سرنگون

درآویخته بادبان پُر ز خون

بزد نیزه بر گرده گاه دگر

به کامش برافشاند خون جگر

همی خون وخوی برهم آمیختند

به دندان ز زخم آتش انگیختندتعداد ابیات منتشر شده : 373712