سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

همه دشت هندو بُد از زیر نعل

تن قیرگونشان ز خون گشته لعل

بیآمد به خون پسر کینه خواه

برآویخت با پهلوان سپاه

دویدند و دیدند دیوی نگون

روان از دهان و بناگوش خون

پس اندر نهان خون من خواستی

نبد سود هر چاره کآراستی

همی ساخت بر کشتن عم کمین

نهان عمّ به خون جستنش همچنین

کزین جایگه برنگردم کنون

مگر رانده از اژدها جوی خون

ز خون تبه مشک بویا کند

ز خاک سیه جان گویا کند

ور از یک زمانش ببویی فزون

ز خوشی ز بینی گشایدت خون

سپهبد گشاد از مژه جوی خون

بدو گفت کی نیکدل رهنمون

زبس خون خسته زمی لاله زار

وز آن خستگان خاسته ناله زار

تعداد ابیات منتشر شده : 508665