سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چنان ساخت با مادر آن شوم بهر

که بکشد جهان پهلوان را به زهر

به هم دختر و مادر زشت رأی

ستادند پیشش پرستش نمای

تعداد ابیات منتشر شده : 510165