سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چوزوکطری آن جنگ و پیکار دید

برش مرد پیکار بیکار دید

سپاهی که سگسار خوانندشان

دلیران پیکار دانند شان

نفرمود پیکار دیگر متوز

که شد گاه آورد و بگذشت روز

برآمد ده و افکن و گیر و رو

غریویدن کوس پیکار و غو

چو پیکار ایرانیان شد درشت

یل پهلوان اندر آمد به پشت

به دل طمع دینار نارد همی

همه تخم پیکار کارد همی

ز کار سپه آگهی یافتند

به پیکار چون شیر بشتافتند

برآشفت و گفتش تو لشکر پسیچ

ز پیکار گرشاسب مندیش هیچ

چویک رویه پیکار پیوسته شد

زگردان بسی کشته وخسته شد

همه کار پیکار ورزم ایزدیست

که داند که فرجام پیروز کیستتعداد ابیات منتشر شده : 407826