سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

غلام زنده دلانم که عاشق سره اند

نه خانقاه نشینان که دل بکس ندهند

مال او فرزند های تندرست

تر دماغ و سخت کوش و چاق و چست

یا خود افزا شو سبک رفتار شو

ابر برق انداز و دریا بار شو

کالبد ، را فربهی می آورد

جامهٔ قز جان بی غم ، بوی خوش

نه هر که طوف بتی کرد و بست زناری

صنم پرستی و آداب کافری داند

جلوهٔ پاک طلب از مه و خورشید گذر

زانکه هر جلوه درین دیر نگه آلود است

جلوه اش ما را ز ما بیگانه کرد

ساز ما را از نوا بیگانه کرد

گفتم که کرمک است و ز کل سر برون زند

گفتا که شعله زاد مثال سمندر است

عزم او چون کوهساران استوار

پایدار و تند سیر و کامگار

از خواب گران خواب گران خواب گران خیز

از خواب گران خیز

تعداد ابیات منتشر شده : 510165