سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بهشتی بهر پاکان حرم هست

بهشتی بهر ارباب همم هست

جان ما سازد بهر سوزی که هست

وقت او خرم بهر روزی که هست

بهر دل عشق رنگ تازه بر کرد

گهی با سنگ گه با شیشه سر کرد

مایه دار از قوت روحانیم

بهر شیران مرسل یزدانیم

فطرتش روشن مثال ماهتاب

گشت از بهر سفارت انتخاب

بهر حفظ خویش مرد ناتوان

حیله ها جوید ز عقل کار دان

آب گوهر خواه و گوهر ریزه شو

بهر گوش شاهدی آویزه شو

تربتش ایمان خاک شهر ما

مشعل نور هدایت بهر ما

پیر ها پیر از بیاض مو شدند

سخره بهر کودکان کو شدند

گرچه تو در ذات خود یکتاستی

عالمی از بهر خویش آراستی

تعداد ابیات منتشر شده : 504917