سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

عشق پامال خرد گشت و جهان دیگر شد

بود آیا که مرا رخصت آهی بخشند

در جهان هم صلح و هم پیکار عشق

آب حیوان تیغ جوهر دار عشق

عشق را از تیغ و خنجر باک نیست

اصل عشق از آب و باد و خاک نیست

عشق اگر فرمان دهد از جان شیرین هم گذر

عشق محبوب است و مقصود است و جان مقصود نی

گفتمش ای خاصهٔ خاصان عشق

عشق تو سر مطلع دیوان عشق

نبودی عشق و این هنگامهٔ عشق

اگر دل چون خرد فرزانه بودی

موسی بیگانه ی سینای عشق

بیخبر از عشق و از سودای عشق

بیخبر از عشق و از آئین عشق

صعوهٔ رد کردهٔ شاهین عشق

مؤمن از عشق است و عشق از مؤمنست

عشق را ناممکن ما ممکن است

مولوی بیگانه از اعجاز عشق

ناشناس نغمه های ساز عشق

تعداد ابیات منتشر شده : 510165