سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ترا نادان امید غمگساریها ز افرنگ است

دل شاهین نسوزد بهر آن مرغی که در چنگ است

از رضا مسلم مثال کوکب است

در ره هستی تبسم بر لب است

هر که رمز مصطفی فهمیده است

شرک را در خوف مضمر دیده است

گرچه مثل بو سراپایش رم است

چون وطن در سینه ئی گیرد دم است

خرد از ذوق نگه گرم تماشا بود است

این که جوینده و یابندهٔ هر موجود است

دل ما گرچه اندر سینهٔ ماست

ولیکن از جهان ما برون است

به کیش زنده دلان زندگی جفا طلبی است

سفر به کعبه نکردم که راه بی خطر است

شیر نر را میش کردن ممکن است

غافلش از خویش کردن ممکن است

به شاخ زندگی ما نمی ز تشنه لبی است

تلاش چشمهٔ حیوان دلیل کم طلبی است

به چشم او نه نور و نی سرور است

نه دل در سینهٔ او ناصبور است

تعداد ابیات منتشر شده : 510165