سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از رموز جزو و کل آگه بود

در جهان قائم بامرالله بود

بسکه از ذوق عمل محروم بود

جان او وارفته ی معدوم بود

در دکن هنگامه ها بسیار بود

لشکرش در عرصه ی پیکار بود

در کف موسی همین شمشیر بود

کار او بالاتر از تدبیر بود

ظلمتم از تاب حق بیگانه بود

شامم از نور شفق بیگانه بود

چشم موسی خواست دیدار وجود

این همه از لذت تحقیق بود

رازدان علم الاسما که بود

مست آن ساقی و آن صهبا که بود

شود بیدار چون «من»فریند

چو «من» محکوم تن گردد بمیرد

طایری از تشنگی بیتاب بود

در تن او دم مثال موج دود

خیل شیر از سخت کوشی خسته بود

دل بذوق تن پرستی بسته بود

تعداد ابیات منتشر شده : 505785