سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

عمل خواهی یقین را پخته تر کن

یکی جوی و یکی بین و یکی باش

با عزیزان سرگران بودن چرا

شکوه سنج دشمنان بودن چرا

از حساب او یکی بسیاریت

پخته از بند یکی خودداریت

قوم را اندیشه ها باید یکی

در ضمیرش مدعا باید یکی

یکی بنگرد فرنگی کج کلاهان

تو گوئی آفتابانند و ماهان

یکی از حجرهٔ خلوت برونی

بباد صبحگاهی سینه بگشای

منت از اهل کرم بردن چرا

نشتر لا و نعم خوردن چرا

هر یکی ترسنده از ذکر جمیل

هر یکی آزرده از ضرب خلیل

جذبه باید در سرشت او یکی

هم عیار خوب و زشت او یکی

پیش قرآن بنده و مولا یکی است

بوریا و مسند دیبا یکی است

تعداد ابیات منتشر شده : 510165