سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

حرف حق از حضرت ما برده ئی

پس چرا با دیگران نسپرده ئی

علم او بار امومت بر نتافت

بر سر شامش یکی اختر نتافت

آنکه نام تو مسلمان کرده است

از دوئی سوی یکی آورده است

ای پرستار یکی گر تو توئی

تا کجا باشی سبق خوان دوئی

آفتاب استی یکی در خود نگر

از نجوم دیگران تابی مخر

از منات و لات و عزی و هبل

هر یکی دارد بتی اندر بغل

آن یکی از سینهٔ احرار گیر

وان دگر از سینهٔ کهسار گیر

«یکی قطره باران ز ابری چکید

خجل شد چو پهنای دریا بدید

یکی گفتش ای شاعر دل رسی

عجب دارد از کار تو هر کسی

یکی به دامن مردان آشنا آویز

ز یار اگر نگه محرمانه می خواهی

تعداد ابیات منتشر شده : 508170