سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

یکی خود را به سوز خویشتن سوز

طواف آتش بیگانه تا کی

یکی بر خود گشا چون دانه چشمی

که از زیر زمین نخلی بر آئی

سر مزار شهیدان یکی عنان در کش

که بی زبانی ما حرف گفتنی دارد

تو سوز درون او ، تو گرمی خون او

باور نکنی چاکی در پیکر عالم زن

بخلوت انجمنی آفرین که فطرت عشق

یکی شناس و تماشا پسند بسیاری است

آن یکی اندر سجود این در قیام

کاروبارش چون صلوة بی امام

گرچه بر گردون هجوم اختر است

هر یکی از دیگری تنها تر است

قرار یک نفس بر من حرام است

بمن رحمی که کارم با دل افتاد

جوان ساده من گرم خون است

نگه دارش ازین کافر نگاهان

به دریا گر گره افتد به کارم

بجز طوفان نمیخواهم گشودی

تعداد ابیات منتشر شده : 508170