سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

روشن که می نماید از آیینه سپهر

آن آفتاب نیست، خیال جمال ماست

خسرو کجات صورت معنی دهد جمال

ز آیینه دلی که سیه همچو تابه ایست

افسرده جمال خط خوبان چه شناسد؟

کین سرمه نه شایسته ناقص بصران شد

هر کس که تقرب ز وصال تو نجوید

واندر ره ادراک جمال تو نپوید

جمال خوب کی باشد پری را؟

که شب با روز هم بالین نباشد

فضیلتی که جمال تراست بر خورشید

فضیلتی ست که خورشید بر قمر دارد

جمال طلعت هم صحبتان غنیمت دان

که می روند نه زانسان که باز پیوندند

یکی ز پرده برون آی تا به دیده من

جمال جمله بهشتی وشان عذاب شود

خاطر نرود به گلستانی

آن را که جمال تست منظور

ای که عیبم همی کنی در عشق

یک نظر بر جمال او انداز

تعداد ابیات منتشر شده : 510165