سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

انبوه گدایان جمال است به کویت

مپسند که محروم شوم کشته در آن جوش

جانی ست مرا هدیه، منمای چنان رویم

کاندازه من نبود تعظیم جمال تو

شدند خوبان پژمرده زان جمال چنانک

شود شکوفه تر ز آفتاب پژمرده

چند گهم بود به دل این خیال

تازه کنم هر صفتی را جمال

چون زمیان رفته حجاب خیال

بی حجبش جلوه نمود آن جمال

جمال یوسفی را سود بر خاک

زد از مهر زلیخا پیرهن چاک

جمال آراست، این ماه دل افروز

ز ذوالقعده دوم حرف و سیوم روز

مپسند که از جمال تو دور

بی دیده شویم و بلکه بی نور

هر کس صفت جمال می گفت

مجنون سخن از خیال می گفت

آفت جمال شاهد و ساقی ست بیهده

بدنام کرده اند به مستی شراب را

تعداد ابیات منتشر شده : 510165