سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گفتی که ابر گشت فلانی ز آب چشم

این ابر مدتی ست که اندر هوای تست

سحرگاهان چکید از قطره ابر

گلوتر گشت مرغ صبح خوان را

کسی زنده ماند به معنی و صورت

که از راه صورت به معنی گراید

سر آن قامت چون سرو روان خواهم گشت

خاک آن سلسله مشک فشان خواهم گشت

بس که بر سایه نشینان زرفشان گشت آفتاب

زخمهای سایه بر دنیا زرافشان گشت باز

گفتی نه ای تمام به عشق، آری این سخن

دانی، چو بشنوی که فلانی تمام شد

بوستان بشکفت و روی لاله خندان گشت باز

بر رخ گل طره سنبل پریشان گشت باز

رفتی و در فراق تو چشمم ز گریه گشت

چون ابر نوبهار سفید و سیاه و سرخ

ابر و باران و من و یار ستاده به وداع

من جدا گریه کنان، ابر جدا، یار جدا

ماهرویان دی تماشا سوی بستان می شدند

آفتاب از ابر رخ بنمود و پنهان گشت باز


 • جستجوی و آنگه که چو نرگس تو خوابم ببرد در همه ی آثار
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی الف در همه ی آثار
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی رهی در رهی معیری
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی هوش عقل بشنو موش در عبید زاکانی
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712