سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گفتی که ابر گشت فلانی ز آب چشم

این ابر مدتی ست که اندر هوای تست

خضر گوئی که اسکندر هوس گشت

که تشنه ز آب حیوان باز پس گشت

خضر خان چون به سرسبزی چنان گشت

که خواهد عالمی را سایبان گشت

سحرگاهان چکید از قطره ابر

گلوتر گشت مرغ صبح خوان را

که این افسانه های ناز گفتی

ز هجران سرگذشتی باز گفتی

ز آنجا چو بلند بارگه گشت

شبها ز ششم شکارگه گشت

با سبزه ز دوست راز گفتی

با سرو غم دراز گفتی

بازو که حمایل صنم گشت

از هم نگشاد، بس که خم گشت

گروه خویش را فریاد رس گشت

گران بار عنایت باز پس گشت

چو گشت آسوده خاطرها به پیوند

به بوی وصل دلها گشت خرسند

تعداد ابیات منتشر شده : 504917