سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز چندین گفتها کم گشت لب تر

ندیدم هیچ نقشی زان عجبتر

سر من بر سر زانوست از تو

سر من هیچ زانویی ندارد

اگر من شاد خواهم بی تو دل را

مبادا هیچ گه یارب دلم شاد

بسی دیدم درین گردنده دولاب

ندیدم هیچ دورش بر یکی آب

گر به ذکر تو دمی گردد دل

هیچ گرد دل ما می گردی؟

گناه خود نمی بینم درین هیچ

که خشم شاه گوشم را دهد پیچ

هر چند دل خسرو ازو سوخت، نخواهم

کش هیچ ملامت کنی، اماش بگویی

هر که پرسید که «تو دل سوی فلانی داری »؟

هیچ منکر نشوم، گویمش «آری دارم »

این زمانت که در کنار آمد

جز کمر هیچ در میان دیدی؟

چون گل درید سینه خسرو نسیم دوست

بوی بهشت هیچ عذابم نمی برد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165