سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از گرمی ریگهای گردان،

پر آبله پای ره نوردان

تا زچنان بخشش مفلس پناه

شکرکنان پای نهادم به راه

ور به ملاقات رهی رای تست

افسر من خدمتی پای تست

رفت پدر پای بکشتی نهاد

دیده روان از مژه طوفان کشاد

در هوای وصل جان افروز تو

پای بند درگه نازیم ما

پا مکش از سر من و بگذار

سایه زیر پای سرو بلند

دست به هم بر زده زان داوری

پای فشردند به زور آوری

ز من تا صبر صد فرسنگ راه است

ولی من پای فرسنگی ندارم

در پای پدر فتاد فرزند

گفت ای دم تو مرا زبان بند

برخاستم و فتادم از پای

چون او بنشست، رفتم از هوش

تعداد ابیات منتشر شده : 510165