سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تا شحنه غم ترا درین راه

سر بر نگرفت، پای برگیر

در هوای وصل جان افروز تو

پای بند درگه نازیم ما

بجز چو بین که در ره خار بودش

وزو پای مراد افگار بودش

پای برین دیده پر خون منه

بیهده در خون و دلم در مشین

وزان شوی خاقان شوریده مغز

زنا آمد فتح در پای لغز

تا اگرم هجر درآرد ز پای

آیدم از خواندن آن دل به جای !

من دانم و کسی که چو من طالب کسی است

کعبه چه آگهست ز پای دوندگان

زیر پای تو ریزم، ار یابم

گوهر مشرق از خزانه روز

مرا کاقبال خواند این مژده در گوش

ز شادی پای خود کردم فراموش

چرا نمردم در زیر پای گلگونش

هنوز از دلم این خارخار می نرود

تعداد ابیات منتشر شده : 510165