سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

عالم برو نازد همی دولت بدو یازد همی

گوی شرف بازد همی باروی چون شَمس الضّحی

سعادت همی زو ستاند مدد

کفایت همی زو فزاید بها

همی کنند ثنای تو افتتاح کلام

همی کنند مدیح تو ابتدای کتاب

همی زجود تو گویند رادمردان شکر

همی به شکر تو گیرند شیر مردان یاد

گاهی ز بیم ذُوبعه خواندم همی فسون

گاهی ز ترس وسوسه کردم همی دعا

تا که همی بُرج زهره باشد میزان

تا که همی برج مهر باشد جَوزا

تعبیر خواب خویش سعادت کند همی

هر خسروی که روی تو بیند همی به خواب

مانند زنگی ای که بر آتش همی تپد

زلفش در آب دیده همی کرد آشنا

بلند رای تو گوهر همی کند ز حَجَر

خجسته همت تو زر همی کند زتراب

همی فشاند سر زلف بر دو عارض خویش

بر آفتاب تو گفتی همی زره پیداست

تعداد ابیات منتشر شده : 112625