سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در ملک همی بخش و همی گیر و همی دار

در صدر همی بال و همی ناز و همی خند

به شعر فتح غزنین بنده شایدگر سرافرازد

که شعر فتح غزنین را همی شاهان کنند ازبر

این به نام تو همی سکه زند در غزنین

وآن به نام تو همی خطبه کند در توران

عالم برو نازد همی دولت بدو یازد همی

گوی شرف بازد همی باروی چون شَمس الضّحی

مدح تو بنگارم همی شکر تو بگزارم همی

وز فر تو دارم همی تن بی الم دل بی حزن

سعادت همی زو ستاند مدد

کفایت همی زو فزاید بها

اندر سفر بلند همی گردد آفتاب

واندر سفرکمال پذیرد همی قمر

همی کنند به نامش فرشتگان تسبیح

همی کنند مدیحش فرشتگان تکرار

آنکو همی شناسد ماه و ستاره را

آزادگیت را نشناسد همی شمار

همی کنند ثنای تو افتتاح کلام

همی کنند مدیح تو ابتدای کتاب


 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • جستجوی نوشته در جامی
 • جستجوی شاه بیت در همه ی آثار
 • جستجوی آه خاقانی در خاقانی
 • جستجوی وان که در غزنین همی برزد به جنگش آستین در امیر معزی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی بارگاه در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی آهن در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 365511