سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در ملک همی بخش و همی گیر و همی دار

در صدر همی بال و همی ناز و همی خند

به شعر فتح غزنین بنده شایدگر سرافرازد

که شعر فتح غزنین را همی شاهان کنند ازبر

عالم برو نازد همی دولت بدو یازد همی

گوی شرف بازد همی باروی چون شَمس الضّحی

سعادت همی زو ستاند مدد

کفایت همی زو فزاید بها

اندر سفر بلند همی گردد آفتاب

واندر سفرکمال پذیرد همی قمر

همی کنند ثنای تو افتتاح کلام

همی کنند مدیح تو ابتدای کتاب

بنشین و عاشقانه سرودی همی سرای

برخیز و دوستانه طریقی همی سپر

زمین توگفتی زآهن همی برآرد بال

هوا توگفتی زآتش همی برآرد پر

از بوی دوستیش بنازد همی روان

وز تَفِّ دشمنیش بسوزد همی جگر

همی زجود تو گویند رادمردان شکر

همی به شکر تو گیرند شیر مردان یادتعداد ابیات منتشر شده : 206541