سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از نصرت تو همی ببالد آن

وز دولت تو همی بنازد این

چنین باید همی در ملک قدرت

چنین باید همی بر خلق فرمان

او همی ریزد بعمدا بر زمردکهربا

من همی سایم بعمدا برشقایق زعفران

همی گوش دارم نفر تا نفر

همی چشم دارم زمان تا زمان

همی کنند ثنا را ستارگان احسنت

همی کنند دعا را فرشتگان آمین

همی ننالد آهو ز پنجهٔ ضیغم

همی نترسد تیهو ز چنگل شاهین

به آتش همی آب را برگماری

وز آهن همی برق بیرون جهانی

ز خارا همی نیزه بیرون گذاری

از آهن همی تیر بیرون جهانی

هم روزگار فخر بشر داندش همی

هم شاه روزگار پدر خواندش همی

مخالفان تو پیکار ساختند همی

بر اسب کین و تعصب همی شدند سوار

تعداد ابیات منتشر شده : 504917