سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

کان یکی گویی همی وحی سماوی آورد

وین دگر گویی همی اَضغاث اَحلام آورد

جز برگل وبر لاله همی مشک نریزند

جزبر دل وبر دیده همی آب نرانند

تا همی اشعار زیبا زیور دیوان شود

تا همی الفاظ نیکو زینت دفتر شود

همی پیدا ز اشکالش جمال قصر نوشروان

همی گیرند ز امثالش مثال سد اسکندر

بهاری را همی ماند ریاحینش همه صورت

بهشتی را همی ماند درختانش همه پیکر

به کین خویش تن دشمنان همی فرسای

به مهر خویش دل دوستان همی پرور

همسری جوید همی گاه دویدن با گمان

همبری جوید همی گاه رسیدن با بصر

خواهند ثنای تو همی بر سر کرسی

گویند دعای تو همی بر سر منبر

نیکی توراست عمر به نیکی همی گذار

شادی توراست روز به شادی همی شمر

به هر وقت چوگان دولت همی زن

ز هر دشمنی گوی دولت همی برتعداد ابیات منتشر شده : 327341