سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تا بیر و جوان است همی باش جوانبخت

تا ملک جهان است همی باش جهاندار

دنیا و دین تو داری قدرش همی شناس

هر دو خدای دادت شکرش همی گزار

تا همی بر عالم علوی بود سیاره هفت

تا همی برعالم سفلی بود عنصر چهار

زرّ سخن به نزد تو پاک آورد همی

زیرا که خاطر تو همی گیردش عیار

گر در جهان همی ز مکارم خبر دهند

او بر خبر همی بفزاید عیان خویش

چرا همی بگزینی تو بر وصال فراق

چرا همی ز خراسان روی به سوی عراق

تیزی آموزد همی از حکم او شمشیر تیز

راستی گیرد همی ازکلک او تیر خدنگ

آن سرفراز محترم وان مقتدای محتشم

آن قبلهٔ جود و کرم وان کعبهٔ فضل و عطا

در صدف بسیار بارد قطرهٔ باران همی

لیکن از صد قطره یک قطره همی گوهر شود

یکماهه باده در قدح ما همی فکن

سی روزه بوسه بر دو لب ما همی شمرتعداد ابیات منتشر شده : 327341