سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

همه جمال ز تُرکان همی دهند خبر

همه کمال ز تُرکان همی دهند نشان

یکی به غمزهٔ جادو همی رباید دل

یکی به خنجر هندو همی ستاند جان

تعبیر خواب خویش سعادت کند همی

هر خسروی که روی تو بیند همی به خواب

هر کس که او شکار تو بیند همی عیان

از خسروان رفته نپرسد همی خبر

مانند زنگی ای که بر آتش همی تپد

زلفش در آب دیده همی کرد آشنا

بلند رای تو گوهر همی کند ز حَجَر

خجسته همت تو زر همی کند زتراب

همی فشاند سر زلف بر دو عارض خویش

بر آفتاب تو گفتی همی زره پیداست

آن کاو همی به قلعهٔ خیبر زند مثل

واندر مثل همی سخن از حیدر آورد

از تو همی حکایت حیدر کند به جنگ

در سیستان همی خبر از خیبر آورد

مرا همی نفس سرد خیزد از آتش

تو را همی سخن تلخ زاید از شَکّر


 • جستجوی فال حافظ در حافظ
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی سکوت در همه ی آثار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی سایه در همه ی آثار
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی امید در حافظ
 • جستجوی شمع در همه ی آثار
 • جستجوی درد كشأن در حافظ
 • جستجوی یار در شهریار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712