سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

همسری جوید همی گاه دویدن با گمان

همبری جوید همی گاه رسیدن با بصر

خواهند ثنای تو همی بر سر کرسی

گویند دعای تو همی بر سر منبر

نیکی توراست عمر به نیکی همی گذار

شادی توراست روز به شادی همی شمر

به هر وقت چوگان دولت همی زن

ز هر دشمنی گوی دولت همی بر

عاشق آنم که عنابش همی بارد شکر

فتنهٔ آنم که سنجابش همی پوشد حجر

آن طایفه را کرد همی تعبیه حاسد

وین طایفه را ساخت همی تعبیه دادار

باد صبا به باغ بسوزد همی بخور

باد خزان به چرخ برآرد همی بخار

از جلال او همی دولت بماند جاودان

وز جمال او همی ملت بماند پایدار

دُرّ مدیح را تو گزاری همی بها

زرّ علوم را تو شناسی همی عیار

فلک ز شکل دواتش همی برد تَدویر

قمر ز رفتن کلکش همی شود سیار

تعداد ابیات منتشر شده : 504947