سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

همی کنی تن من چون تنورهٔ برزین

همی نهی دل من در شکنجه وراق

ماه ظفری از فلک ملک همی تاب

سرو هنری در چمن عدل همی بال

همه دقایق داند همی و هست اکمه

همه حقایق داند همی و هست ابکم

سیاه گشت همی چرخ اخضر و ازرق

کمیت گشت همی اسب اَبرَش و اَدهَم

از لطافت گرچه دانندت همی مانند عقل

وز صفاوت گرچه خوانندت همی همتای جان

هست اَکمهی بدیع که بیند همی جهان

هست اَبْکمی غریب که گوید همی سخن

هرکس ز معن زائده گوید همی خبر

هرکس ز سیف ذُویزن آرد همی سخن

همی به جود تو آزادگان زنند مثل

همی ز رسم تو فرزانگان برند سُنن

آنکه رایش را همی طاعتگر آید آفتاب

وانکه بختش را همی خدمتگر آید آسمان

نعرهٔ ایشان همی در بر بلرزانید دل

حملهٔ ایشان همی در تن برنجانید جان

 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی شهید در همه ی آثار
 • جستجوی ایران در همه ی آثار
 • جستجوی تمامش کنید در همه ی آثار
 • جستجوی معنی در خواجوی کرمانی
 • جستجوی معنی شعر مرغ سحر در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی جنگ در سعدی
 • جستجوی بیا عقل در عبید زاکانی
 • جستجوی خدا در شهریار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 505755