سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

طیره ای گاه سلوت از اعدا

خجلی وقت دعوی از احباب

احباب ترا به زیر رانست

ز اقبال توبارگی و ادهم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165