سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پرس از حال من ز زلف خبر

زانکه از حالم او خبر دارد

بر سنگ قناعت ار عیاری داری

از نیک و بد جهان کناری داری

آوخ که به جز خبر نماند از من

وز حال منت خبر نخواهد شد

دل تو داری غلط همی گویم

نه به جان و سرت که جان داری

از تو خبر وصل مبادم هرگز

گر بی تو ز خویشتن خبر داشته ام

آن مپیچاد مگر سوی مراد تو عنان

وان متاباد مگر سوی رضای تو زمام

کسی ندیده فرازش مگر به چشم ضمیر

کسی نرفته نشیبش مگر به پای گمان

داغ داری به سرین برنتوانی شد حر

پست داری به دهان برنتوانی زد نای

بر ماه مشک داری و بر سرو بوستان

در لاله نوش داری و در عنبر آفتاب

ای طمع از خاک رنگین گر تهی داری تو کیس

وی طرب از آب رنگین گر تهی داری تو کاس

تعداد ابیات منتشر شده : 510165