سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گه درنگ ازو طیره خورده پای خیال

گه شتاب درو خیره مانده مرغ به پر

پیش او مار و مرغ در صف جنگ

تحفه و هدیه از برای نثار

برو که فکرت تو نیست مرد این دعوی

برو که خاطر تو نیست مرغ این انجیر

مرغ در سایهٔ امن تو پرد گرد هوا

وحش از نعمت فیض تو چرد گردکنام

درخت رقص کنان گشت و مرغ نعره زنان

چو برد مژدهٔ فتحت به باغ و بستان باد

ای ملک ستانی که ز درگاه تو برخاست

هر مرغ که در عرصهٔ ملکی به پر آمد

از کبریاء تو خبری هم نمی رسد

آنجا که مرغ وهم و قیاس و گمان رسید

مرغ قضا چو بر در حکم تو بار یافت

چشمش به یک نظر به همین آشیان رسید

که روزگار پس از انتظار نیک دراز

بدین دو دام همین مرغ صید کرد و بجست

کنون به خیمه زدن دانه ای پراکندی

که مرغ ذکر تو تا جاودان از آن چیند

تعداد ابیات منتشر شده : 505935